disksavvy

آنالیز فضای مصرفی درایو با DiskSavvy

شاید زمانی خواسته باشید بدانید کدام یک از فایل ها و پوشه های موجود در یک پارتیشن (درایو) بیشترین فضا را اشغال کرده است که در این راه بررسی یک به یک فایل ها و پوشه ها امری نه چندان آسان می باشد. DiskSavvy یک ابزار مفید و رایگان برای آنالیز فضای درایو، دیسک های موجود در شبکه و یا دستگاه های ذخیره سازی NAS می باشد که شما را قادر می سازد فضای مصرفی درایو را تجزیه و تحلیل و از جزئیاتی شامل فضای آزاد و فضای اشغال شده اطلاع حاصل نمائید. DiskSavvy این امکان را بوجود می آورد که در قالب یک نمودار ببینید هریک از پوشه های موجود در درایو چه میزان از فضای درایو را اشغال کرده است. از دیگر قابلیت های DiskSavvy امکان بررسی همزمان بیش از یک درایو است، در این صورت میتوان همزمانی که برنامه در حال آنالیز یکی از درایوهاست به بررسی درایو دیگری پرداخت.

برخی از خصوصیات کلیدی DiskSavvy: